Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (derde graad tso)

Situering
Kiezen voor Gezondheids- en Welzijnswetenschappen doe je vanuit een positieve ingesteldheid: je bent sociaal voelend, gaat graag met mensen om, bent luisterbereid, staat open voor de leefwereld van anderen, ...

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen is een veelzijdige studierichting met een theoretische en praktische vorming. Je ontwikkelt ondersteunende wetenschappelijke kennis over de gezonde mens. Je leert sociale en zorgende vaardigheden om met de gezonde mens om te gaan. Je krijgt inzicht in de verschillende factoren die de gezondheid en het welzijn van de mensen beïnvloeden.

Je verkent de gezondheids- en welzijnssector via seminaries en stages. Je tracht jezelf te situeren binnen de studie- en beroepsmogelijkheden van deze sectoren.

De stages ( 2x 2 weken/schooljaar) hebben geen beroepsgericht karakter, wel een oriënterende functie. Tijdens deze stageactiviteiten heb je steeds te maken met gezonde mensen. De stagebegeleidster staat je bij in kinderkribben, kleuterscholen, woon- en zorgcentra voor bejaarden en in centra voor kinderen en volwassenen met een handicap.

Tijdens seminaries leer je nog andere sectoren in de welzijnswerking kennen via verschillende activiteiten: studiebezoeken, gastsprekers, projectwerking ...

Deze sociale richting met sterk wetenschappelijke basis is een goede voorbereiding op de opleiding tot o.a. bachelor in de verpleegkunde, bachelor in de vroedkunde, bachelor in de orthopedagogie, bachelor in sociaal werk, bachelor kleuter- of lager onderwijs…

1ste jaar 2de jaar

Richtingspecifieke vakken

   
Gezondheid en welzijn 3 3
Psychopedagogiek 3 3
Seminarie 2 2
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste biologie verzorging 2 2
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Algemene vakken
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Expressie - -
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Totaal 30 30
Stage: 2 x 2 weken 4 4

Bijkomende activiteiten: culturele activiteiten zoals theater- en filmvoorstellingen,  bezinningsdagen, sportdag, middagsport, een meerdaagse excursie naar het buitenland, vakoverschrijdende projecten in de sociale sfeer …
De afdeling Gezondheids- en Welzijnswetenschappen brengt tal van beroepsoriënterende bezoeken aan organisaties in de gezondheids- en welzijnssector.

 

Vakinhouden
Op deze pagina kan je meer vernemen over de leerinhouden en doelstellingen van de verschillende richtingseigen vakken

Gezondheid en welzijn | Psychologie en pedagogiek | Stage | Seminarie | Toegepaste wetenschappen

Gezondheid en welzijn
doelstellingen en leerinhouden:

 • visies en modellen in de gezondheids- en welzijnszorg duiden: subjectief aanvoelen, begrippen, mensbeelden, holistische visie, van separatie tot inclusie, gezondheid en welzijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • evolutie van de beeldvorming schetsen i.v.m gezondheid en welzijn, armoede
 • structuur van de Vlaamse gezondheidszorg schetsen: echelonnering, setting en doelstelling
 • gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden ontwikkelen: deontologie, zorgende vaardigheden, EHBO, handelen bij vaak voorkomende aandoeningen
 • kennis en vaardigheden i.v.m GVO en gezondheidspromotie ontwikkelen: gezondheids- en welzijnsfactoren, begrippen, voorwaarden voor een geslaagde GVO actie, actief verkennen van een GVO actie
 • het beleid van de gezondheids- en welzijnszorg schetsen: consequenties van de staatshervorming, kostprijs van de gezondheids- en welzijnszorg, illustreren lokaal beleid, kwaliteitszorg

 

Psychologie en pedagogiek

doelstellingen

 • vakkennis en inzicht ontwikkelen over menselijk gedrag (psychologie) en opvoeding en begeleiding ((ped)agogisch handelen)
 • kennis en vaardigheden toepassen op stage
 • sociaal vaardig worden
 • inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid

leerinhouden

 • psychologie en pedagogiek: terreinverkenning
 • psychische functies: waarnemen, voorstellen, geheugenwerking, fantasie, denken, intelligentie, leren, behoeften, gevoelens
 • ontwikkelingspsychologie en (ped)agogisch handelen: lichamelijke en psychomotorische, verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • sociale vaardigheden: basisattitudes, communicatieve vaardigheden, observeren en rapporteren, zelfbeeld en persoonlijkheid

 

Stage

doelstellingen

 • persoonlijkheids-, houding- en attitudevormend:
  komen tot zelfreflectie, een correcte en aangepaste houding in situaties,  eerbiedige relaties opbouwen, basisattitudes verwerven
 • cognitief vormend:
  deontologische principes situeren : beroepsgeheim, aansprakelijkheid…
 • vaardigheden ontwikkelen:
  professionele zorg
  schriftelijke rapportering
 • oriëntering naar studiekeuze toe:
  een realistisch beeld krijgen van beroepsvelden in de gezondheids- en welzijnszorg, de opvoedsector en de vervolgopleidingen

stageplaatsen

bejaardenzorg – kinderzorg – zorg voor mensen met een handicap – kleuteronderwijs

 

 

Seminarie

doelstellingen

 • de gezondheids- en welzijnszorg illustreren via: studiebezoeken, inleefmomenten, sprekers beluisteren…
 • in groep reflecteren over de stage-ervaringen
 • een project uitwerken met als doelstellingen: sociale vaardigheden ontwikkelen, zelfstandig informatie verwerken, de sector verkennen

 



Toegepaste wetenschappen

Toegepaste biologie
toegepast op de mens als organisch wezen:

doelstellingen:
 • fundamentele biologische inzichten verwerven
 • onderzoekstechnieken leren beheersen
 • een positief- wetenschappelijk probleemaanpak, gericht op de levende natuur, verwerven
 • een verantwoorde attitude tegenover de levende natuur verwerven
leerinhouden:
 • bouw en fysiologie van de cel
 • cellen in verband
 • de instandhouding van de mens als individu (anatomie, fysiologie en pathologie)
 • organismen die de gezondheid van de mens beïnvloeden
 • de instandhouding van de mens als soort
 • evolutie
 • practica


Toegepaste chemie:
onderbouw voor verdere studies in de gezondheidszorg (eiwitten, vetten, lipiden)

doelstellingen
 • relevantie van de chemie in het dagelijks leven en de gezondheidszorg duiden
 • inzicht verwerven in de bouw en de eigenschappen van de materie en in chemische en biochemische processen
 • vertrouwd worden met de natuurwetenschappelijke denk- en werkmethode
 • kennis maken met enkele laboratoriumtechnieken en stoffenkennis verwerven
 • veilig en milieubewust omgaan met stoffen
leerinhouden
 • anorganische verbindingsklassen
 • fijnstructuur van de materie
 • chemische reactie
 • chemisch evenwicht
 • koolstofchemie


Toegepaste fysica:

link naar medische toepassingen (scanner, defibrilatie) via elektriciteit, kernfysica, trillingen en golven

 

Stageverwachtingen
In GWW vormt stage een belangrijk onderdeel van de studierichting. De leerlingen lopen stage bij gezonde mensen: baby’s en peuters, kleuters, personen met een mentale beperking en bejaarden. Alle leerlingen doen stage bij deze vier doelgroepen.

Wij verwachten dat de leerlingen open staan om de zorg voor elk van deze groepen te leren. De leerling krijgt via stage een zicht op de inhoud van het gezondheids- en welzijnswerk. De leerling gaat om met de zorgvragers ( baby’s, peuters, kleuters, personen met een mentale beperking en bejaarden). De leerling werkt samen met de zorgverleners: kinderverzorg(st)ers, kleuterleid(st)ers, opvoeders, bejaardenverzorg(st)ers, verpleegkundigen. 

Wij verwachten dat de toekomstige GWW-leerling de volgende kennis, attitudes en vaardigheden heeft: zie tab 'Inschrijfkaart GWW'.

Inschrijfkaart GWW
Inschrijfkaart GWW

 

Wist je dat …

 • GWW bestaat sinds september 2000
 • GWW de richting verpleegaspiranten vervangt
 • al 10 jaar leerlingen GWW op hun diploma hebben staan
 • ook elk jaar jongens GWW komen studeren
 • de leerlingen terecht komen in de paramedische sector (vb verpleging), de sociaal-agogische sector (vb assistent in de psychologie, maatschappelijk assistent, orthopedagoge of opvoeder, leefgroep- en internaatwerking, politieagent), of onderwijssector
 • je na GWW een professionele bachelor kan volgen
 • je ook een 7° jaar TSO (of Se-n-se: secundair na secundair) kan volgen zoals leefgroepenwerking, internaatswerking of animatie in de ouderenzorg
 • je ook een 7° jaar BSO kan volgen zoals kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg
 • je ook naar het HBO5 kan of het hoger beroepsonderwijs: een studieniveau tussen secundair en hoger onderwijs. Deze onderwijsvorm bereidt voor tot de uitoefening van een beroep. Hierin kan je ook de richting verpleegkunde volgen.
 • sommige leerlingen niet verder studeren en gaan werken in de verzorgingssector of een totaal andere richting inslaan

 

 • GWW gewoon een fijne richting is waar je achteraf nog zeer veel richtingen mee uitkunt wat een groot voordeel is voor velen… (Lies Bulckens, 6 GWW 2003 – 2004)
 • GWW een boeiende, leuke en sociale richting is waar je veel kanten mee uitkan. Zeker een aanrader! (Andries Lauriks, 6 GWW 2004 – 2005)
 • GWW dé ideale springplank is voor studenten die later iets in de verzorging of verpleegkunde willen doen. (Wendy Van Cleempoel, 6 GWW 2004 – 2005)
 • Ik zeer blij ben dat ik GWW gedaan heb. Het gaf me een duidelijk zicht van wat ik eigenlijk zou willen. Hiervoor wist ik nog niet dat kleuters mijn ding was. GWW geeft je ook enorm veel ervaring en kennis mee! (Caroline Verboven, 6 GWW 2004 – 2005)
 • GWW een toffe richting is als je graag met mensen werkt en niet uren lang, dagen aan een stuk, achter een computer wil belanden. (Helena Busschop (6 GWW 2006 – 2007)
 • GWW de ideale richting is als je graag wil zorg dragen voor andere mensen van jong tot oud. (Britt Van Staey, 6 GWW 2006 – 2007)
 • GWW de ideale richting is om je te ontplooien op alle gebieden in de sociale sector! (Britt Van Staey, 6 GWW 2006 – 2007)
 • Iedereen GWW moet volgen!! Door de stages leer je heel veel bij en maak je een zeer goede keuze om verder te studeren. GWW is een zeer toffe richting! (Isra Imerda, 6 GWW 2007 – 2008)
 • Je in GWW les krijgt van heel toffe leerkrachten en de groepen zeer sociaal zijn. (Isra Imerda, 6 GWW 2007 – 2008)

 

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be