Historiek van onze school

Situering

In 1998 ontstond Katholiek Scholencentrum JOMA door het samenvoegen van het Sint-Jozefsinstituut en het Bisschoppelijk Instituut Mater Dei. In de volksmond jarenlang bekend als ‘Sint-Jozef’ en ‘Mater Dei’. Beide scholen behoren tot de Diocesane Inrichtende Macht van het bisdom Antwerpen, kort DIM Antwerpen vzw.


De fusieschool werd in 2016 omgedoopt tot ‘JOMA secundair Merksem’. Als dynamische school blijven we ons aanpassen aan de veranderende onderwijsbehoeften. Hierna een historisch overzicht.

 

Hoe het ooit begon ...

Het Mater Dei Instituut
Mater Dei werd in 1924 opgericht door Z.E.H. Jozef Bamps, pastoor van onze parochie O.-L.-V. van Smarten. Het was een kleuter- en meisjesschool voor lager onderwijs.


De ‘Middelbare Afdeling’ startte in 1957 met naarmate de jaren ‘60 vorderden leerlingen in de richtingen familiale, verpleegaspiranten, moderne, economische en wetenschappelijke B. Vanaf september 1982 werd daar nog de richting toerisme aan toegevoegd.


De school stelde zich toen al voor als een actieve school op vlak van cultuur en sport. Twintig jaar lang organiseerde Mater Dei een ‘week van de cultuur’. Daar tekenden door de jaren heen heel wat grote namen present: Ernest Claes, Johan Daisne, Walter Van den Broeck, Lia Timmermans, Herman De Coninck, Eddy Van Vliet, Miel Cools, Chris De Bruyne en heel wat anderen!

 

Het Sint-Jozefsinstituut


Het Sint-Jozefsinstituut werd opgericht in 1925. Het was een jongensschool die basis- en handelsonderwijs aanbood.


Sint-Jozef groeide net als Mater Dei snel uit tot een grote school. Toenemende leerlingenaantallen verplichtten de jongensschool tot de volledige verbouwing van de gebouwen aan de Maantjessteenweg.


Sint-Jozef bouwde in 1978 ook een sportzaal op de hoek van de Maantjessteenweg met de Frans Adriaenssensstraat, daar waar vroeger de kapel stond.


De sportzaal deed door de jaren heen niet enkel dienst als sportruimte, er werden ook evenementen georganiseerd. De intussen legendarische Sprokkelfeesten waren daar het voorbeeld met uitstek van. Met de opbrengst kon Sint-Jozef bouwprojecten realiseren.


Op het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw deden de eerste computers hun intrede in het Sint-Jozefsinstituut. Een nieuwe wereld opende zich, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Die eerste pc's waren machines met erg beperkte mogelijkheden. Via allerlei commando’s die met de functietoetsen werden gegeven, kon je via het DOS-besturingssysteem o.a. aan tekstverwerking doen. Tekst afdrukken gebeurde op een matrixprinter. Onze leerlingen leerden op deze computers ook programmeren in Basic. Destijds allemaal behoorlijk bij de tijd!


In 1998 was de fusie van de beide scholen een feit. Vanaf dan heette de eengemaakte school Katholiek Scholencentrum JOMA. Hoe dat in zijn werk ging, vertellen we in deel 2.

 

De oprichting van ksJOMA
Bij de start in 1998 werden meteen een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ingevoerd die onze school duidelijk herkenbaar maakten: Katholiek Scholencentrum JOMA was geboren. De bestaande gebouwen werden met elkaar verbonden via de speelplaatsen en één doorgang op de eerste verdieping. In de plaats van de oude jongens- en meisjesschool kwamen een basisschool en een secundaire school voor meisjes én jongens, elk met een eigen directie.


De dagelijkse leiding van de secundaire afdeling van het nieuwe ksJOMA kwam in handen van directeur Rob Van den Berghe, de toenmalige directeur van Sint-Jozef. Hij was voordien jarenlang leraar op zowel Sint-Jozef als Mater Dei en was zelf ook oud-leerling van Sint-Jozef.

Gedurende vijf jaren was mevrouw Lutgarde Rolus adjunct-directeur.  Na haar pensionering werd ze opgevolgd door mevrouw Ingrid Van der Heyden.   Zij werd pedagogisch directeur en volgde het reilen en zeilen van de leerlingen op.


Ons nieuw scholencentrum stond meteen voor heel wat uitdagingen, zowel op pedagogisch vlak als op het vlak van schoolorganisatie. KsJOMA moest ervoor zorgen dat in de secundaire en basisschool samen meer dan 1000 leerlingen en 100 leerkrachten vlot zouden kunnen samenwerken en -leven. Het werd snel duidelijk dat de bestaande infrastructuur ontoereikend was.

In 2001 realiseerde onze secundaire school alvast een eerste gesubsidieerd verbouwproject: twee nieuwe wetenschapslokalen waren het resultaat.


Nadat ksJOMA het pand aan Maantjessteenweg 144 had aangekocht, startte daarop een nieuw bouwproject. De studierichting toerisme kreeg er klassen en er kwamen ook vergaderruimtes. Door dit bouwproject kwam er ook plaats vrij voor een nieuwe open ruimte met een fietsenstalling voor de secundaire school die we Agora noemen


Tegelijkertijd werden ook een nieuwe refter voor de leerlingen van de derde graad en een leraarslokaal gebouwd. In de Oase kunnen leraars en leerlingen terecht voor bezinning of expressie … Iedereen op ksJOMA geniet mee van de nieuwe infrastructuur.


Als kers op de taart werd de nieuwe infrastructuur in 2003 feestelijk in gebruik genomen.


Daarna bleven we onze school steeds beter uitrusten: er kwamen meer en meer vaklokalen met de nodige multimediatechnologie en voor de handelsrichtingen zijn extra computerklassen ingericht. Bijgevolg was het uitbouwen van een voldoende sterk computernetwerk in de jaren 2000 gedurende verschillende schooljaren een prioriteit. Met de richtingen informaticabeheer, boekhouden informatica en de handelsrichtingen in het studieaanbod kon onze school op dat vlak niet achterblijven.

KsJOMA is dus volop in beweging! Het vervolg vertellen we in deel 3.

 

Groei en bloei van ksJOMA

De secundaire school beleefde in het begin van het nieuwe millennium een periode van grote bloei. Dit uitte zich niet enkel in het leerlingenaantal dat op zijn hoogtepunt 800 leerlingen overschreed.

De grote dynamiek in de school vertaalde zich ook in de vele projecten die op school gerealiseerd werden en worden. Een handgreep: allerlei activiteiten, uitstappen en reizen waaronder de eindejaarsreizen voor de leerlingen uit het zesde jaar. Verder houden enkele collega’s met hun ondersteuning het project ‘Baloe’ in stand: werken aan het welbevinden van de leerlingen van het eerste jaar door zesdejaarsleerlingen. En de vijfdejaarsleerlingen verzorgen al jaren de huiswerkbegeleiding van onze jongste leerlingen.

Door het grote leerlingenaantal bleef het zoeken naar oplossingen om voor alle lessen voldoende gepaste lokalen te voorzien. Er was al jaren nood aan een ruim vaklokaal voor Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en voor bijkomende infrastructuur voor Lichamelijke Opvoeding. Toen de Opel-garage aan Maantjessteenweg nr. 98 te koop kwam, aarzelde directeur Van den Berghe daarom niet: hij kocht het gebouw aan om het tot schoolgebouw te verbouwen. De eerste contacten werden gelegd in 2007 en begin 2009 was de koop na het bekomen van de nodige vergunningen en subsidiëring rond.

 

Directiewissels
In 2008 vertrok pedagogisch directeur Ingrid Van Der Heyden naar de school waar ze zelf als leerling afstudeerde om daar directeur te worden. Mevrouw Rita Pelckmans, lerares en later interne coördinator op ksJOMA, volgde haar op als adjunct-directeur


Toen directeur Rob Van den Berghe na een volledige en gevulde loopbaan op 1 september 2010 met pensioen ging, stelde de Inrichtende Macht Mevrouw Rita Pelckmans aan als zijn opvolger.

Mevrouw Martine Hendrickx werd aangetrokken als nieuwe adjunct-directeur. Omwille van gezondheidsredenen beëindigde zij echter haar opdracht nog tijdens hetzelfde schooljaar.

Mevrouw Dominique Dedoncker - als romaniste heeft zij dan reeds een jarenlange staat van dienst op onze school - nam de taken van pedagogisch directeur over van Mevrouw Hendrickx vanaf 1 maart 2011. Nog later wordt zij directeur, maar daarover meer in deel 4.

Met de nieuwe directie werd sterk ingezet op de pedagogische uitbouw van de school, de zorg voor de leerlingen, de begeleiding van jonge leerkrachten en het optimaliseren van de interne structuren en organisatie. Getuige de werking van de interne coördinatoren, GOK, vakgroepen, enz.

 

Verbouwingen en renovatie
De verbouwingswerken aan het voormalige garagegebouw werden gepland en gestart door directeur Van den Berghe, maar duurden nog verscheidene jaren voort onder directeur Pelckmans. Na veel bouwperikelen werd het gebouw in september 2014 in gebruik genomen. Op 6 januari 2015 werd met de officiële opening eindelijk een definitief punt gezet achter het hele bouwproject. Met twee sportzalen kreeg L.O. er dus een fantastisch onderkomen. De expressieruimte vult de sportinfrastructuur aan voor dans en andere expressievormen. Ook de studierichting personenzorg kwam in de lokalen en de computerklas van het gebouw ‘K’ goed terecht.


Ook in onze andere schoolgebouwen was renovatie nooit veraf. We verfraaiden gangen en lokalen en bleven investeren in ict-infrastructuur. Het was immers nodig om in alle lokalen pc's en projectieapparatuur te plaatsen, want uitgeverijen gingen steeds meer met bordboeken werken. Met dit materiaal kunnen we aan de zich snel vernieuwende uitdagingen in het onderwijs tegemoetkomen.


De basisschool vernieuwde op haar beurt de gevel aan de Frans Adriaenssensstraat: isolatie achter gevelpanelen en hoogrendementsglas zijn de vanzelfsprekende energiebesparende ingrepen. De lokalen kregen er ook nieuwe vloeren.


En zoals dat gaat… door een herschikking van lokalen nam de secundaire afdeling van ksJOMA korte tijd later in dit gebouw de klassen op de eerste verdieping in gebruik.

Op 1 september 2015 ging directeur Pelckmans met pensioen. Hoe de school nadien evolueerde, vertellen we in deel 4.

 

Schoolleiding
Vanaf schooljaar 2015-2016 komt de leiding van de school in handen van Mevrouw Dominique Dedoncker die na het pensioen van haar voorgangster door DIM Antwerpen vzw als directeur wordt aangesteld. Zij is het die Katholiek Scholencentrum JOMA vakkundig een nieuw tijdperk in loodst.


Zo moet het schoolbestuur ook weer een nieuwe adjunct-directeur aanstellen. Het wordt Mevrouw Els Degreef die voorheen in het Stella Maris Instituut in Merksem werkte.

 

Schooldoorlichting
Tijdens dit schooljaar krijgt onze school meteen een inspectieteam van het departement onderwijs op bezoek. Het gunstige advies als kers op de taart betekent een opsteker voor het ganse team.

 

Een nieuwe naam
Het schoollandschap in en rond Merksem is sinds de oprichting van ksJOMA sterk geëvolueerd. Om onze eigenheid duidelijker in de verf te zetten en onze doelgroepen efficiënt te bereiken, schakelt de directie een communicatiebureau in. De externe communicatie en de profilering van onze school worden doorgelicht.

Dat onderzoek levert een nieuwe naam én een nieuw logo op voor onze school: ‘JOMA secundair Merksem’ is geboren! Met deze krachtige naam en het bijhorend dynamisch logo focussen we op de ontplooiing en ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen. Schoolbrochure, online media enz. worden aangepast aan de nieuwe stijl die goed blijkt aan te slaan binnen de school, maar ook daarbuiten.

 


Ook het schoolbestuur krijgt een nieuwe naam en wordt vanaf september 2016 vzw KOBA NoordkAnt. Deze wijziging wordt doorgevoerd naar aanleiding van een hergroepering van de scholen die onder de vzw Katholiek Onderwijs van het Bisdom Antwerpen - op zijn beurt de opvolger van DIM Antwerpen vzw - vallen.

Hoe dit nieuwe elan zich op school laat zien, vertellen we u in deel 5.

Schoolinfrastructuur
Eigentijds onderwijs heeft recht op een moderne infrastructuur en de ruimste didactische middelen in de klas. Met een informatica-afdeling op school houden we de ICT-infrastructuur up-to-date en digitaliseren we de schoolorganisatie. Die wordt steeds meer zichtbaar: zo komen er ook schermen in de gangen met allerlei berichten aan leerlingen. Overal affiches ophangen is stilaan verleden tijd.

 

Daken, daken en nog eens daken
Ondertussen moeten we blijven investeren in de oude gebouwen, want een school staat niet stil. Dat betekent voortdurend wegen zoeken om de kwaliteit ervan te behouden of als het even kan te verbeteren, zoveel mogelijk met financiële ondersteuning van de overheid. Directeur Dedoncker begint bij het begin: vernieuwen en isoleren van de daken van de school. Vanaf 2016 en de vijf daaropvolgende jaren worden er zo jaarlijks enkele daken aangepakt.

 

2017-2018
… is het schooljaar dat het jaarthema RESPECT enthousiast leeft op JOMA.


Iedereen zet er samen de schouders onder en dat mist zijn effect niet. Welbevinden op school verhoogt, zo stellen we vast. Het is ook het schooljaar waarin dankzij dit project de drie attitudes volop aandacht krijgen en ter evaluatie op het rapport verschijnen: klashouding, zorg en respect.

 

Verwarmingsinstallaties
De oude verwarmingsinstallaties laten het een voor een afweten. We investeren daarom uit noodzaak versneld en systematisch in renovatie. Vanaf 2018 zijn er op onze school enkel nog hoogrendementscondensatieketels op gas in werking. Alle stookolie is definitief verbannen. Secundaire en basisschool slaan de handen weer in mekaar om zoveel mogelijk werken met subsidies te kunnen laten uitvoeren.

 

Groene speelplaats
Een oude speelplaats met tot op de draad versleten sanitair blok vernieuwen, daar hoort een nieuwe naam bij: de groene speelplaats. Vanaf 2015 starten de voorbereidingen voor een gesubsidieerd bouwdossier. Een grondige aanpak is de enige zinvolle optie. Secundaire en basisschool werken ook hier weer samen.

Maar het oog wil ook wat! Een fris sanitair voor jongens en meisjes is het resultaat. Iedereen is opgelucht dat het eindelijk gelukt is om dit project te realiseren.


Daarna komt de speelplaats aan de beurt: oude bomen wijken voor nieuwe, de betondals worden omringd door beukenhagen. Er komt een Velum als overkapping en die weet mooi de show te stelen. Het resultaat mag gezien worden. De hele operatie is rond in 2018.

 

2018-2019

Dit schooljaar onthalen we voor het eerst leerlingen in 3 Verzorging-voeding. Dat het BSO zijn intrede doet op JOMA is een bewuste keuze. JOMA secundair Merksem staat sterk in het domein Maatschappij en welzijn. Met het oog op domeinscholen in de toekomst moeten we deze uitdaging aangaan

De volgende schooljaren zal deze richting verder groeien: vierde jaar en derde graad Verzorging zullen volgen. Een spannend avontuur voor het schoolteam om deze leerlingen met specifieke pedagogische noden goed voorbereid op te leiden.

De functie van adjunct-directeur kan vanaf dit schooljaar niet meer ingevuld worden vanwege de daling van het leerlingenaantal. We nemen daardoor noodgedwongen afscheid van Mevrouw Els Degreef.

Historiek deel 6 vertelt u meer over de meest recente evolutie.

Zonnepanelen

JOMA secundair Merksem trekt de groene kaart. Na daken en verwarmingsinstallaties kunnen nog meer klimaatvriendelijke investeringen niet uitblijven. Zo plaatsen we in de loop van 2018 vijf zonnepaneleninstallaties op onze daken. Bijzonder aan dit project is dat we dankzij een zonnelening van Agion zonder uitstel kunnen investeren. Terugverdientijd van de installaties is geschat op een zestal jaar, terwijl we mogen verwachten dat ze 25 jaar zullen meegaan. In 2019 leveren de installaties ruim 60.000 kWh.

 

Labo wetenschappen P104
In de zomer van 2019 neemt JOMA secundair Merksem afscheid van de twee uitgeleefde labo’s P105 en P205 om ze te vervangen door één groot labo wetenschappen P104 waar zowel lessen chemie als lessen fysica kunnen doorgaan.

 

2019-2020
De hervorming van het secundair onderwijs wordt ingezet. Er is voorafgaand een heel schooljaar intensief gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe leerplannen en de invulling van een brede eerste graad.

Vanaf 2019-2020 schrijven we zo voor het eerst leerlingen in voor het eerste leerjaar B. Deze ommezwaai werd zeer degelijk voorbereid dankzij het verregaand engagement van onze leraars. We zien hem dan ook als een verrijking van het onderwijsaanbod van JOMA secundair Merksem.

In het eerste jaar gaan we van start met 6 oriëntatievakken waarin de leerlingen ontdekken wat hen echt boeit en waar ze sterk in zijn. Tijdens een titularisuur begeleidt de klasleerkracht hen bij leren leren, ICT en een goede klassfeer. En ‘leren op maat’ wordt ook een nieuw begrip: remediëren en uitdagen in wiskunde, Frans en Nederlands.

De duidelijke visie van JOMA secundair Merksem vertaalt zich dit schooljaar meteen in een spectaculaire stijging van het leerlingenaantal! Waar we de laatste jaren ruim 470 leerlingen onder onze vleugels hadden, stijgt ons leerlingenaantal nu weer naar 550 leerlingen.

 

Toekomst
Er staan op pedagogisch vlak nog heel wat veranderingen in de steigers. Volgend schooljaar bieden we in het tweede jaar A drie basisopties aan en in het tweede jaar B een combinatie van twee van deze opties. Leraren zijn druk in de weer om hieraan een uitdagende invulling te geven. En dan is er nog 5 Verzorging, een richting waarvoor we volop op zoek zijn naar stageplaatsen ...

Tegelijk dromen we van nog heel wat verbeteringen aan onze schoolinfrastructuur, en maken daar ook werk van. We hebben een groenproject ‘deTuin’ gedoopt en trachten met een gemotiveerde groep vrijwilligers meer groen op school te brengen en een buitenklas te realiseren.

Het volgende grote bouwproject dat secundaire en basisschool samen zullen aanvatten, wordt in 2020 gestart en zal nieuwe gevels ter vervanging van de kenmerkende blauwe voorzetgevels aan de gebouwen van de Papaverstraat opleveren. JOMA blijft in beweging ...

 

 

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be